This project is belong to:  Building Services

Dự án Bình Dương – San Đầm Hoàn Thiện Bề Mặt Betong Mái Kênh

Dự án Bình Dương - San Đầm Hoàn Thiện Bề Mặt Betong Mái Kênh
Dự án kênh đào dẫn nước tại Bình Dương
Áp dụng thiết bị san đầm hoàn thiện bề mặt betong mái kênh của kênh đào dẫn nước